OdigO-hankkeessa kehitetään aikuisten ja ikääntyvien digitaitojen ohjausosaamista Lapissa

Digitalisaatio lisää mahdollisuuksia, mutta asettaa myös haasteita palveluiden kehittäjille ja tarjoajille kuin niiden käyttäjille. Etenkin Lapissa, missä korostuvat pitkät välimatkat kasvotusten järjestettävien palveluiden äärelle, piilee digisyrjäytymisen vaara. Osa aikuis- ja ikääntyvien väestöstä ovat syrjäytyneet tai vaarassa syrjäytyä sähköistyneiden palveluiden, tiedonvälityksen ja viestinnän piiristä puutteellisen käyttöhalukkuuden tai digitaitojen vuoksi.

Digitaidoilla tarkoitetaan laaja-alaista osaamista eli taitoa saavuttaa, arvioida ja ymmärtää digitaalista informaatiota; tehdä yhteistyötä, viestiä, edistää terveyttä ja turvallisuutta digitaalisissa ympäristöissä; ja tuottaa digitaalisia sisältöjä. Myös muiden auttaminen ja ohjaus digitaitoihin liittyvissä asioissa nähdään osana edistyneitä digitaitoja. Näitä taitoja eli taitoa tukea, ohjata ja tarjota koulutusta palveluiden käyttöön odotetaan erityisesti palveluntarjoajilta. Siksi OdigO – Osaavia aikuisten ja ikääntyvien digitaitojen ohjaajia Lappiin -hankkeessa kehitetään palveluntarjoajien ohjausosaamista ja taitoa tukea käyttäjien digitaitoja, millä vastataan digisyrjäytymisen uhkaan.

Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun OdigO-yhteishanke edistää aikuisten ja ikääntyvien digitaitoja, pääpainon ollessa erityisesti digitaitojen ohjausosaamisessa.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY). Hankkeen päätoteuttajana toimii Lapin yliopisto (2021–2023).

Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun OdigO-yhteishankkeen ensisijaisena tavoitteena on edistää aikuisten ja ikääntyvien kanssa parhaillaan ja tulevaisuudessa toimivien lappilaisten digitaitoja, pääpainon ollessa erityisesti digitaitojen ohjausosaamisessa. Tavoitteeseen vastataan ensinnäkin, tuottamalla Lapin yliopiston ja Lapin AMK:n yhteinen, aikuisten ja ikääntyvien digitaitojen ohjaamiseen keskittyvä uusi verkko-opintojakso (3 op); toiseksi, tuottamalla aikuisten ja ikääntyvien parissa toimiville kasvatus-, terveys- ja sosiaali- sekä kulttuurialan asiantuntijoille webinaareja ja videotietoiskuja, jotka tallennetaan julkisesti saataville; sekä kolmanneksi, tuottamalla webinaareja Lapin yliopiston ja Lapin AMK:n muodostavalle Lapin korkeakoulukonsernin (LUC) opetushenkilöstölle.

Hankkeen keskiössä on ajatus siitä, että aikuis- ja ikääntyvien väestön digitaitojen ohjaus tulee sitoa osaksi kasvatus-, sosiaali-, terveys- ja kulttuuripalveluita, jonka kautta kohderyhmän digitaitoja voidaan tukea tarveperustaisesti. Tämän vuoksi hankkeessa tuotetaan edellä mainituille aloille sekä läheisasiantuntijoille ja järjestöille tietoa ja koulutusta, mikä lisää aikuisten ja ikääntyvien digitaitojen ohjausosaamista. Lisäksi hankkeessa kehitettävä verkko-opintojakso vakiinnutetaan osaksi korkeakouluopetusta.

Susanna Rivinen
Projektipäällikkö/tutkija, Lapin yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta, Media Education Hub

Lue lisää: www.ulapland.fi/odigo

Kuva: Georg Arthur Pflueger, Unsplash

Jaa:

Sinua saattaa kiinnostaa