Inspiroidu uusista toimintamalleista yhdenvertaiseen, osallistavaan ja luovaan mediakasvatukseen

KAVI on julkaissut uusia innovatiivisia toimintamalleja medialukutaidon edistämiseen yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja luovuuden näkökulmista. Toimintamallit on luotu Inclusive and Creative Media Education –hankkeessa yhteistyössä italialaisen Firenzen yliopiston ja pohjoismakedonialaisen Institute of Communication Studiesin kanssa. Hankkeen verkkosivuilta löydät materiaalia suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, italiaksi ja pohjoismakedoniaksi. 

Luova medialukutaito

Kriittistä medialukutaitoa lähestytään hankkeessa luovuuden keinoin. KAVI pilotoi yhteistyössä Helsingin työväenopiston kanssa  YouTube vaikuttamisen välineenä -kurssia, jonka tavoitteena on lisätä osallistujien kriittistä ymmärrystä verkon sisällöistä ja tuottaa itse vaikuttamaan pyrkivää videosisältöä. Ilmoittautuminen ensi kevään kurssille on nyt auki! 

Kurssi sopii oman ammatillisen osaamisen kehittämiseen esimerkiksi opettajille, kirjastojen henkilökunnalle ja nuorisotyöntekijöille. Samalla kun kurssilaiset oppivat itse, pääsevät he antamaan kehitysideoita kurssiin. Hanke julkaisee palautteen perusteella muokatun kurssisuunnitelman avoimesti kaikkien mediakasvattajien hyödynnettäväksi. Kurssin runko perustuu Firenzen yliopiston julkaisemaan englanninkieliseen materiaaliin

Nuoria osallistava medialukutaito

Median välityksellä nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa yhteiskunnallisesti merkittäviin asioihin. Hankkeen julkaiseman ohjaajan oppaan tavoitteena on tarjota ammattilaisille työkaluja vahvistaa nuorten osallisuutta medialukutaidon keinoin. Opas esittelee neliportaisen mallin, jonka avulla nuoret tutustuvat itselleen merkitykselliseen aiheeseen ja suunnittelevat siitä vaikuttamiskampanjan esimerkiksi sosiaaliseen mediaan. Lopuksi nuoret arvioivat kampanjan vaikutuksia ja omaa oppimistaan. 

Mallia on pilotoitu seurakuntien nuorisotyössä. Keväällä 2023 ohjaajan opas täydentyy visuaalisella tukimateriaalilla ja se julkaistaan myös ruotsiksi. Opas on lokalisoitu Institute of Communication Studiesin englanninkielisestä julkaisusta

Yhdenvertainen medialukutaito

Medialukutaidon yhdenvertaisuus on parantunut viime vuosina, mutta eri väestöryhmien ja yhteisöjen välillä ja niiden sisällä on edelleen paljon vaihtelua. Tavoitteen saavuttaminen ei ole yksinkertaista tai helppoa. KAVIn luomat Yhdenvertaisen medialukutaidon suunnitteluperiaatteet toimivat tarkistuslistana sekä auttavat mediakasvattajia pohtimaan ja löytämään keinoja oman toiminnan kehittämiseksi. Periaatteet pohjautuvat mediakasvattajilta kerättyyn kysely- ja haastatteluaineistoon ja niitä on pilotoitu kuntalaisille suunnatun Medialukutaidon perusteet -videosarjan suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Verkkosivuilta löytyvässä PDF- ja videomateriaalissa periaatteita käydään läpi mediakasvatuskäytäntöjen, materiaalituotannon ja viestinnän näkökulmista sekä esitellään käytännön vinkkejä ja tapausesimerkkejä niiden käyttöönoton tueksi. Hankkeen aikana materiaali lokalisoidaan ja sitä pilotoidaan myös Italiassa ja Pohjois-Makedoniassa. 

Kaikki hankkeessa julkaistut materiaalit ovat avoimesti mediakasvattajien käytössä. Voit vapaasti täydentää ja kehittää niitä kokemuksesi ja osaamisesti perusteella sekä muokata niitä paremmin omaan työhösi sopiviksi. Muista jakaa hyväksi kokemisiasi oivalluksiasi myös muille mediakasvattajille esimerkiksi sosiaalisen median verkostojen kautta. 

Hankkeen koulutuksia ja materiaaleja

Teksti: Ella Airola, projektipäällikkö / KAVIn mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö, Inclusive and Creative Media Education -hanke 
Kuvat: iStock

EU-logo. Euroopan unionin osarahoittama.
Jaa:

Sinua saattaa kiinnostaa