Eri koulutusalojen vastuu aikuisten ja ikääntyvien digitaitojen kehittämisessä 

Digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut ovat lisääntyneet. Ajanvaraukset, etuuksien hakeminen tai omien laboratoriokoetulosten etsiminen edellyttävät asiakkailta digitaitoja. Samalla tiedetään, että ikääntyvillä voi olla vaikeuksia ymmärtää ja hyödyntää terveystietojaan. Tämä yhdistettynä puutteellisiin digitaitoihin vaikeuttaa sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä selviytymistä, tiedon etsimistä ja hyödyntämistä. Ammattilaisilla onkin oltava ajankohtainen ymmärrys digitaidoista ja niiden ohjaamisesta. 

Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu tekevät uudenlaista yhteistyötä Osaavia aikuisten ja ikääntyvien digitaitojen ohjaajia Lappiin (OdigO)–hankkeessa, missä kehitetään palveluntarjoajien digitaitojen ohjausosaamista. Digitaitojen ohjausosaamista kehitetään hankkeessa tuotettujen webinaari- ja videotietoiskusarjojen avulla, mutta erityisesti hankkeessa suunnitellulla, pilotoidulla ja jatkokehitetyllä Lapin korkeakoulujen yhteisellä ja moniammatillisella verkko-opintojaksolla: “Aikuisten ja ikääntyvien digitaitojen ohjaaminen (5op)”. Opintojakson toinen toteutus on käynnistynyt marraskuussa 2022. 

Ammattilaisilla onkin oltava ajankohtainen ymmärrys digitaidoista ja niiden ohjaamisesta. 

Hankkeen myötä teemaa on laajennettu yliopistosta, erityisesti kasvatusalalta, kohti ammattikorkeakoulukontekstia ja siellä olevia sosiaali-, terveys- ja kulttuuripalveluita. Hankkeen myötä opintojakso on sisällytetty osaksi Lapin AMK:n geronomi- ja hoitoalan opintoja, joiden keskiössä ikääntynyt väestö jo ennestään on. Tämän myötä digitaitojen tarveperustainen tukeminen tapahtuu siellä, missä sille on tilausta. 

Koska opintojakso on avoin eri aloilta ja toimintaympäristöistä tuleville, se mahdollistaa osaamisen yhdistämisen yhteisessä työskentelyssä. Kasvatusalan opiskelijat ja ammattilaiset tuovat työskentelyyn erityisesti ohjausosaamisen sekä sosiaali- ja terveysalan toimijat puolestaan osaamista siihen, miten ohjasuosaamista hyödynnetään ikääntyvien ihmisten parissa toimiessa. Näin opintojaksolla korostuu eri koulutusalojen näkökulma ja yhteinen vastuu aikuisten ja ikääntyvien digitaitojen kehittämisessä.  

Hanketiedot
 
Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) rahoittamassa Lapin korkeakoulujen OdigO-hankkeessa (2021-2023) haetaan ratkaisuja digisyrjäytymiseen kehittämällä palveluntarjoajien osaamista ohjata ja tukea asiakkaidensa digitaitoja. Lisätietoja: ulapland.fi/odigo  

Teksti:
Susanna Rivinen, yliopistonlehtori & projektipäällikkö. Kasvatustieteiden tiedekunta, Media Education Hub, Lapin yliopisto 
Satu Elo, yliopettaja, dosentti. Tulevaisuuden terveyspalvelut, Lapin ammattikorkeakoulu
Anne Jokelainen, lehtori. Geronomikoulutus, Lapin ammattikorkeakoulu
Tuula Ahokumpu, lehtori. Geronomikoulutus, Lapin ammattikorkeakoulu
Artikkelikuva: IkäihMe-hanke/Marko Junttila 

Jaa:

Sinua saattaa kiinnostaa