Dataskyddsrättigheterna gäller alla

Våra personuppgifter behandlas dagligen på flera olika platser: skolan behandlar personuppgifter för anordnande av undervisningen, läkaren för att följa upphälsotillståndet och flera sociala medier och webbplatser bland annat för att rikta reklam. Var och en oberoende av ålder har rätt till skydd av sina personuppgifter och rätt till sina egna uppgifter. Vad är dataskyddsrättigheterna och hur kan man använda dem?  

Personuppgifter är till exempel ditt namn, ditt telefonnummer, din personbeteckning, bild på ditt ansikte och din telefons IP-adress.

En personuppgiftsansvarig är en person eller en organisation som fastställer varför och på vilket sätt personuppgifter behandlas. Till exempel en skola, en idrottsförening eller ett företag som behandlar personuppgifter kan vara personuppgiftsansvariga.

En registrerad är en person vars personuppgifter den personuppgiftsansvariga behandlar.

Vilka är mina dataskyddsrättigheter? 

 Du har rätt att veta de syften för vilka dina personuppgifter insamlas och hur de behandlas. När en personuppgiftsansvarig har dina personuppgifter, ska hen även berätta för dig hur länge dina personuppgifter behövs och hur du kan använda dina dataskyddsrättigheter.  

Om du vill kan du granska vilka personuppgifter som gäller dig den personuppgiftsansvariga behandlar. På så sätt kan du också försäkra dig om att personuppgifterna om dig är korrekta. Om du märker att den personuppgiftsansvariga har felaktiga personuppgifter om dig, kan du begära att uppgifterna korrigeras. Korrigering innebär att felaktiga uppgifter kan rättas och bristfälliga uppgifter kan kompletteras. Till exempel om den personuppgiftsansvariga har antecknat dina kontaktuppgifter fel kan du be att de ändras. 

I vissa situationer har du också rätt att begära att den personuppgiftsansvariga avlägsnar personuppgifter som gäller dig. Den personuppgiftsansvarige måste avlägsna dina personuppgifter bland annat om hen inte längre behöver dem. 

Det är inte alltid möjligt att radera eller ändra alla dina uppgifter även om du skulle önska det. Även i dessa fall kan dataombudsmannens byrå se till att dina personuppgifter inte behandlas utan orsak. 

Du har rätt at

  • få information om behandlingen av dina personuppgifter
  • få granska uppgifterna
  • rätta uppgifter
  • avlägsna uppgifter och bli glömd
  • begränsa behandlingen av uppgifterna
  • flytta uppgifterna mellan system
  • göra en invändning mot behandlingen av uppgifterna
  • inte bli föremål för automatiskt beslutsfattande.

Hur kan jag använda mina dataskyddsrättigheter? 

Kontakta den personuppgiftsansvariga, alltså den organisation som behandlar dina uppgifter. Berätta vilken av dina rättigheterna du vill använda. Om den personuppgiftsansvariga inte besvarar din begäran inom en månad eller du anser att dina dataskyddsrättigheter på något annat sätt har kränkts kan du kontakta dataombudsmannens byrå. 

När kan mina föräldrar använda dataskyddsrättigheter på mina vägnar? 

Vårdnadshavare till minderåriga kan ha rätt att använda dataskyddsrättigheter på barnets eller den ungas vägnar. Barn och unga kan dock använda sina dataskyddsrättigheter själva utan samtycke av sina föräldrar eller andra företrädare. Minderåriga kan diskutera sina dataskyddsrättigheter med sina föräldrar, och föräldrarna kan vid behov framföra en begäran på deras vägnar. 

Du kan kontakta dataombudsmannens byrå om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter. Dataombudsmannens byrås och TIEKE Utvecklingscentralen för informationssamhälle rf:s GDPR4CHLDRN-projekt erbjuder barn och unga information om skydd av personuppgifter.  

Bekanta dig med materialen på webbplatsen: GDPR4CHLDRN – Dataskydd inom hobbyverksamhet (tieke.fi) 

Dataombudsmannens byrås webbplats: tietosuoja.fi  

Text: Emmi Iivonen, inspektör vid dataombudsmannens byrå 
Bild: Emily Wade / Unsplash

Jaa:

Sinua saattaa kiinnostaa