Utbildningsstyrelsens digitala lexikon för små barn gör det roligt att lära sig digitala färdigheter

Vad är Bluetooth? Vad är skillnaden mellan att logga in och att registrera sig? Vad betyder det att bli bannad och varför kan man bli det? Varför lönar det sig inte att ge någon annan sin PIN-kod? 

Det digitala lexikonet för små barn är en samling ord, bilder och förklaringar till dem. Syftet med ordlistan är att stödja utvecklingen av digital kompetens hos små barn. Förklaringarna är avsedda att inspirera till diskussion. Det digitala lexikonet för små barn är tillgängligt på svenska, finska, engelska och ukrainska.  

I vårt digitaliserade samhälle behöver små barn hjälp och stöd med att förstå och sätta ord på digitala fenomen. Digital läskunnighet och multilitteracitet, innefattande medieläskunnighet, är områden inom mångsidig kompetens som främjas med början från småbarnspedagogiken. Betydelsen av digital läskunnighet ökar hela tiden. Ett delområde inom digital kompetens och läskunnighet för små barn är ord med koppling till digitala tjänster och apparater. I barnets vardag innebär digital läskunnighet till exempel att barnet förstår texter av olika slag och kan uttrycka sig digitalt. När det gäller små barn är de digitala texterna ofta videor, ljud, bilder, memes eller korta skrivna texter. För små barn är även digitala symboler av stor betydelse. Det är viktigt att man tillsammans med barnen övar sig på att sätta ord på vad symbolerna betyder. 

Betydelsen av att lära sig digitala termer beskrivs även i Kunskapsbeskrivningarna för digital kompetens (2022) som konkretiserar grunderna för planen för småbarnspedagogik och läroplanen för den grundläggande utbildningen. I beskrivningarna för digital kompetens beskrivs utvecklingen av ett digitalt ordförråd hos små barn på bland annat följande sätt: 

  • Inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen lär man sig namnge utrustningen och identifiera de vanligaste symbolerna. 
  • Inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen lär man sig termer som anknyter till användnings- och funktionsprinciperna för digitala miljöer. 
  • Årskurs 1–2: Eleven förstår begrepp och symboler som anknyter till centrala funktioner hos de digitala miljöer som används. 

Utbildningsstyrelsens digitala lexikon är avsett för användning i synnerhet inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning och i årskurs 1–2. Utbildningsstyrelsens digitala lexikon lämpar sig utmärkt för att inspirera till att öva digitala termer.

…Och vad betyder det alltså att bli bannad?  

Att bli bannad eller spärrad betyder att en person nekas tillträde till något på nätet. Spärren brukar bara gälla ett tag. Man kan bli bannad till exempel för att man inte följer anvisningarna i ett spel eller en webbdiskussion. En spärr betyder också att en person hindrar någon annan från att ta kontakt. Då kan den spärrade personen vanligtvis inte ringa eller skicka ett meddelande. (eng. ban)” 

Illustrationerna i lexikonet är gjorda av Fun Academy Oy.  

Lexikonet uppdateras. Vill du lägga till ord i lexikonet? Eller vidareutveckla förklaringarna?
Ta kontakt: undervisningsråd Päivi Leppänen, fornamn.tillnamn(at)oph.fi.

Text: Päivi Leppänen, undervisningsråd / Utbildningsstyrelsen
Bild: Fun Academy Oy

Jaa:

Sinua saattaa kiinnostaa