Median opetussuunnitelma Helsingin työväenopistoon

Tekemällä oppii. Tälle ajatukselle perustunee suuri osa vapaan sivistystyön toiminnasta. Tekemällä oppiminen on myös Helsingin työväenopiston mediaopetuksen lähtökohta. Opetuksen taustalla on kuitenkin aina jossain määrin muitakin tavoitteita. Ne ohjaavat esimerkiksi kurssitarjontaa ja opetuksen painotuksia. Tavoitteet on haluttu kirjata ylös, minkä vuoksi on nyt laadittu opetussuunnitelma nimenomaan aikuisten mediakasvatuksen tarpeisiin.

Kuva: Jonas Svidras, Pexels

Vapaa sivistystyö tarkoittaa koulutusta, jonka sisältöjä ei säädetä laissa. Tämä on erona esimerkiksi peruskouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin. Median opetussuunnitelman tarkoitus onkin ensisijaisesti kannustaa Helsingin työväenopiston mediaopettajia kokeilemaan monipuolisesti erilaisia mediakasvatuksen näkökulmia ja opetusmenetelmiä. Sen tavoitteen voisi kiteyttää näin: opiskelijan oma halu tehdä ja syventää osaamistaan on aina etusijalla, mutta mediakasvattaja voi auttaa häntä tunnistamaan omaa monimuotoista ääntänsä ja käyttämänsä median kieltä.

 Vapaa sivistystyö tarkoittaa koulutusta, jonka sisältöjä ei säädetä laissa.

Median opetussuunnitelman ydin on kurssien luokittelu kolmeen alueeseen: 1) tekniset taidot, 2) ilmaisulliset taidot, ja 3) kommunikaation ja käsitteellisen ajattelun taidot. Näitä tukee mediaopetuksen ja -välineiden mahdollisimman kattava saavutettavuus Helsingin alueella. Kaikkiin kolmeen alueeseen sisältyvät myös turvataidot. Kolme aluetta ovat ikään kuin mediakylpyjä, joissa opiskelija voi pulahtaa kulloisenkin tarpeen mukaan. Kaikkia osa-alueita löytyy toki kaikista kursseista, mutta kullakin kurssilla on oma painotuksensa, jonka mukaan kursseja voidaan hiukan luokitella. Luokittelun tarkoitus on huolehtia, että tarjonta on riittävän monipuolista. Näiden lisäksi opetussuunnitelmassa annetaan opettajille esimerkki monilukutaitojen pedagogiikasta. Myös tämän tarkoitus on innostaa kokeilemaan ennemmin kuin vaatia noudattamaan mallia.

Helsingin työväenopisto loi median ainealan vuonna 2016. Ainealan yksi keskeisimpiä tavoitteita on edistää kommunikaation ja viestien tulkinnan taitoja. Nämä kehittyvät hiljalleen käytännön tekemisen rinnalla.

Mikko Kettunen
Median suunnittelijaopettaja,
Helsingin työväenopisto
mikko.kettunen@hel.fi

Median opetussuunnitelma verkossa:
https://bit.ly/htomediaops21

Artikkelikuva: Unsplash

Jaa:

Sinua saattaa kiinnostaa